NORSKE SAMARBEIDSPARTNERE


FORUMs hovedsamarbeidspartner i Libanon er Beit Atfal Assumoud, som blant annet tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge i alle landets 12 palestinske flyktningleirer.

FORUMS aktiviteter her inkluderer:
Norwegian Aid Committee (NORWAC)(www.norwac.no):
NORWAC ble opprettet i 1982 og har siden jobbet med helseprosjekter i bl.a. Libanon i samarbeid med lokale aktører. Organisasjonens arbeid, som er finansiert av UD, inkluderer oppbygging av helseinstitusjoner, krisehjelp og opplæring av palestinske og libanesiske helsearbeidere.
NORWACs daværende Libanon-koordinator, Kjersti Fiveland, var en av initiativtakerne til stiftelsen av FORUM og satt i styret de første årene. NORWAC har støttet FORUMs arbeid praktisk som del av deres Mental helse-prosjekt siden FORUM ble opprettet i 2004, og økonomisk siden 2010.

Norges musikkhøgskole ‒ NMH (www.nmh.no): NMH har vært involvert i Libanon-prosjektet siden 2004, og har siden hatt årlige praksisprosjekter med musikkpedagog- og musikkterapistudenter.
Musikkhøgskolens engasjement Libanon-prosjektet omfatter
•    utvikling av musikkaktiviteter i palestinske flyktningleirer
•    etablering av musikk som undervisningsfag på flere libanesiske skoler
•    bruk av musikk i helsearbeid for barn med spesielle behov
•    skolering av musikklærere lokalt i Libanon
•    forsknings- og utviklingsarbeid gjennomført av masterstudenter og lærere fra NMH med utgangspunkt i prosjektet (se http://nmh.no/forskning/frittstaende_fou-prosjekter/libanonprosjektet)
For studentene ved musikkhøgskolen er prosjektet blitt en viktig arena for feltarbeid og praksis.

Algarheim skole (https://www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomheter/Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/Skoleoversikt/Algarheimskole/Om-skolen/): Algarheim barneskole i Ullensaker kommune har siden tidlig i 1990-årene hatt kontakt med barn i flyktningleirer i Libanon gjennom et initiativ fra NORWACs Kjersti Fiveland.

Det ble raskt dannet en såkalt Libanon-gruppe blant foreldrene på skolen som skulle drive dette kontaktarbeidet, og etter hvert ble skolens FAU og administrasjon også involvert. I 1997 reiste en liten gruppe elever med foreldre fra Algarheim skole til Libanon, og i 2002 fikk skolen det første besøket av palestinske barn, et besøk som var hovedsakelig finansiert av NORWAC. Barna, som tilhørte en dansetrupp, bodde hos vertsfamilier i skolekretsen og tok del i deres og i skolens hverdag.

Musikk, dans og sosial samvær skapte nærhet og interesse for hverandres liv og ulike levekår og kunnskap om palestinernes særlig vanskelige situasjon som flyktninger i Libanon.

Skolen har senere hatt besøk av palestinske barn og ungdom (dansere og musikere) i 2008 og 2012. Disse besøkene har delvis vært finansiert av FORUM.

Presentasjon av Prosjekt ved Algarheim skole 2002

Jessheim videregående skole (http://www.jessheim.vgs.no/sok/?q=libanon): Jessheim videregående skole har siden 2006 brukt de årlige OD-midlene til ulike prosjekter i leirene i Libanon: driftsstøtte og utstyr til handicapsenteret i Rashedieh og driftstøtte til yrkesrettet opplæring, jenteskole og tannhelsetjenesten samt sponsorship av flere barnefamilier gjennom BAS' program. Skolen har også donert PC-er til leirene.

I 2009 inngikk skolen en samarbeidsavtale med Shohour videregående skole i Sør-Libanon, som inkluderer årlige tidagers besøk av elever og lærere alternativt fra Norge til Libanon og fra Libanon til Norge. Utvekslingen startet med musikk- og samfunnsfagelever (innen faget politikk og menneskerettigheter), men har senere også inkludert naturfag.

I 2013 resulterte et felles elevprosjekt om olje i 2. premie i en nasjonal fysikkonkurranse i Libanon. Palestinske musikere har også blitt involvert i dette samarbeidsprosjektet. Shohour-deltakernes reiseutgifter dekkes av JVS, gjennom skolesamarbeid-programmet i regi av Vennskap Sør/Nord.

FORUM har vært tett involvert i prosjektet både økonomisk og praktisk, og skolen har til gjengjeld bistått FORUM med lærekrefter til X-art-prosjekter.

Inntektene fra den årlige musikk-cd-en musikkstudentene ved Jessheim videregående skole gir ut, har ofte gått til Uganda Heritage Roots i Uganda eller FORUMs prosjekter i Libanon.


Libanesiske samarbeidspartnere
National Institution of Social Care and Vocational Training (NISCVT) /Beit Atfal Assumoud (BAS)
(www.socialcare.org  og www.facebook.com/BeitAtfalAssumoud)

BAS Rashediyecamp
(www.facebook.com/rashdieh?fref=ts)

Marouf Saad Social and Cultural Foundation www.facebook.com/MaaroufSaadFoundation Imam Al Sadr Foundation
(www.facebook.com/Imam-Al-Sadr-Foundation)
Shohor Secondary Highschool                                
   
Ugandisk partner
Uganda Heritage Roots ‒ UHR
(
www.facebook.com/Uganda-heritage-roots):
UHR ble startet av Milton Wabyona i 2003 og jobber med rehabilitering av gatebarn gjennom skolegang og opplæring i tradisjonell dans, musikk og teater for slik å gjøre dem i stand til å forsørge seg selv gjennom opptredener, gi dem følelse av å mestre noe og å bidra til å bevare landets musikktradisjoner.
Per 2014 er de fleste barna blitt voksne og har etter endt skole gang flyttet ut av UHR hjemmet. Tidligere prosjektdeltakere benyttes nå blant annet i musikk- og danseundervisningen ved Makarere-universitetet i Kampala, der Milton Wabyona underviser.

Partner i Kenya
Kibera Kids club, Nairobi og Art for Change
NORWEGIAN PARTNERS


Norwegian Aid committee (NORWAC) (www.norwac.no): NORWAC was established in 1982 and has since then been engaged in health related projects in Lebanon in cooperation with local NGOs. Their work, being financed by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, includes developing health institutions, running emergency relief and educating Palestinian and Lebanese health workers.

NORWAC's former coordinator in Lebanon, Kjersti Fiveland, was one of the initiators of FORUM and a board-member during the first few years. As part of NORWAC's Mental Health Project FORUM has received both practical (sine 2004) and financial (sine 2010) support from NORWAC.

The Norwegian Acadamy of Music (NMH) (www.nmh.no): NMH has been involved in the Lebanon Project since 2004, and has since then yearly carried out practice-projects with music educator- and music therapy-students.
The involvement of the Academy in the Lebanon Project includes
•    developing music activities in Palestinian refugee camps
•    establishing music as a school subject in several Lebanese schools
•    employing music in health work directed at children with special needs
•    educating music teachers locally in Lebanon
•    research and development (R&D) carried out by Master-students and teachers at NMH based on this project (see http://nmh.no/forskning/frittstaende_fou-prosjekter/libanonprosjektet)
The Lebanon Project has proved to be an important venue for field-work and practice for the Academy students.

Algarheim primary school (https://www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomheter/Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/Skoleoversikt/Algarheimskole/Om-skolen/): Algarheim Primary School in Norway has since the early 90's been in contact with children in refugee camps in Lebanon, facilitated by NORWAC's Kjersti Fiveland.

A so-called Lebanon Group among parents was promptly established to organize this contact, and later on the parent council and school administration also got involved. In 1997, a small group of students and parents from Algarheim School visited Lebanon, and in 2002 the school received its first visit by Palestinian children, a visit mainly financed by NORWAC. The children, who were members of a Palestinian dance troupe, lived with families in the school district and partook in the everyday life of the school and their host families.

Music, dance and social gatherings created a closeness and interest in each other's lives and differing living conditions, and an awareness of the particularly difficult situation of the Palestinians as refugees in Lebanon.

The school has also had visits by Palestinian children and youth (dancers and musicians) in 2008 and 2013. These visits have partly been financed by FORUM.

Presentation of Project at Algarheim school 2002

Jessheim secondary high school (JVS) (http://www.jessheim.vgs.no/sok/?q=libanon): JVS has since 2006 donated their yearly ODW-funds to various projects in camps in Lebanon: contributions to running costs and equipment to the Handicap Centre in Raschedyieh, and contributions to running costs of vocational training, to an all-girl school, and of dental health service. JVS also sponsors several families with young children through the BAS-programme, and has donated PCs to the camps.

In 2009, the school made an agreement to collaborate with Shohour secondary high school in Southern Lebanon, which included yearly ten days visits by students and teachers either from Norway to Lebanon or from Lebanon to Norway. The exchange started with students of Music and of Social Science (enrolled in the programme Politics and Human Rights), but has later also included Natural Science.

In 2013, a joint student project on oil resulted in 2nd price in a national physic-competition in Lebanon. Palestinian musicians too have been involved in this collaboration. The travelling expenses of the Shohour participants have been paid for by JVS through a national school cooperation project.

FORUM has also been heavily involved in this project both financially and in the field, and the school  has in return supplied FORUM with teachers to its X-art Programme.


The proceeds from the annual music-cd produced by JVS's music students have often been allocated Uganda Heritage Roots in Uganda or FORUM's projects in Lebanon.

<Lebanese partners
National Institution of Social Care and Vocational Training (NISCVT) /Beit Atfal Assumoud (BAS)
(www.socialcare.org  og www.facebook.com/BeitAtfalAssumoud)

BAS Rashediyecamp
(www.facebook.com/rashdieh?fref=ts)

Marouf Saad Social and Cultural Foundation www.facebook.com/MaaroufSaadFoundation

Imam Al Sadr Foundation
(www.facebook.com/Imam-Al-Sadr-Foundation)
Shohor Secondary Highschool 

Ugandan partner
Uganda Heritage Roots (UHR)
(
www.facebook.com/Uganda-heritage-roots):
UHR was founded by Milton Wabyona in 2003, with the mission to rehabilitate homeless children through schooling and training in traditional dance, music and theater in order to make them able to support themselves through performances, to give them a sense of mastering, and to contribute to the preservation of the Ugandan music traditions.
Per 2014, most of the children have become adults, have finished school and left the UHR home. Previous programme participants are now among other things being used in the music- and dance-education at Makarere University in Kampala, where Milton Wabyona lectures.

Partner in Kenya
Kibera Kids club, Nairobi og Art for Change


Forum for kultur og internasjonalt samarbeid
Postadresse: Drengsrudveien 44 A, 1383 Asker 
Org.nr.: 987 174 005   
  Send mail