logo
Kamelona Design

forum
FORUM
for Culture and International Cooperation
VISUELL KUNST
Forum holder workshops i visuell kunst for barn og unge flere ganger i året. Workshopene legger opp til at barna skal utforske uttrykksmulighetene i det visuelle språket, utvikle sin kreativitet og skaperglede og tilegne seg ferdigheter. Basert på demonstrasjoner, eksempler fra billedkunst, design og kunsthåndverk fra flere kulturer, får barna forbilder og nye impulser. Gjennom et trygt miljø og med vekt på den kreative prosessen får barna positive erfaringer og opplevelser de kan bygge videre på.
Workshopene fungerer samtidig som en skolering av ledere og frivillige som hjelper til, og som jobber med barna til daglig.
I flere leirer foregår det ukentlige aktiviteter hvor barn og unge tegner, maler eller driver med ulike formingsaktiviteter. Jevnlig utveksling og samarbeid mellom Forum og de lokale lærerne bidrar også til heving av kompetansen hos kunstlærerene og videre utvikling av prosjektet.

Tegneserieprosjektet

Forums samarbeidspartner i de palestinske leirene, Beit Atfal Assomoud, driver et ungdomsprosjekt som jobber med «Grass root comics». Aktuelle saker tas opp til diskusjon og bearbeides og presenteres gjennom tegneserier. Tegneseriene distribueres i lokalsamfunnet og henges på veggen der folk møtes. Alle de 12 leirene hvor Beit Atfal jobber, har to representanter i en ledergruppe som møtes med jevne mellom rom til opplæring, planlegging og utstillinger av tegneseriene ved spesielle anledninger. Forum bidrar her blant annet til oppbygging av en tematisk boksamling med kunst- og tegneseriebøker og med opplæring i tegning for lederne.

VISUAL ART
FORUM arranges workshops in visual art for children and youth several times a year. The purpose of the workshops is for the children to explore the many possible forms of expression offered in the visual language, to develop their creativity and creative enthusiasm, and to acquire skills. Through demonstrations, examples from fine art, design and handicraft from different cultures around the world, the children are given models and new impulses. A secure environment with emphasis on the creative process offers the children positive experiences as a basis for further work in the field.
At the same time, the workshops function as a training ground for leaders and volunteers who assist and work with the children on a daily basis.
In several camps there are weekly activities where children and young adults draw, paint or are engaged in other arts and crafts activities. Regular exchange and cooperation between FORUM and the local teachers also contributes to the development of the project and skill acquirements of the local art teachers.

The Comic Project

The FORUM-partner in the Palestinian camps, Beit Atfal Assumoud (BAS), runs a youth project on "Grass root comics". Relevant issues are discussed and then adapted and presented through comics. The comics are distributed in the local community and stuck on the walls where people meet. Two representatives from each of the twelve BAS-camps constitute a leader-team that meets regularly for training, planning and exhibiting comics on special occasions. In this project, major FORUM-contributions are the build-up of a collection of art- and comic-books and teaching the leaders drawing.FORUM for kultur og internasjonalt samarbeid   l   Drengsrudveien 44 A, 1383 Asker   l   Send mail   l   Organisasjonsnummer 987 174 005