logo
Kamelona Design
Refstad receptioncenter Refstad receptioncenter
FORUM
for Culture and International Cooperation
NORGE
Asylmottak
Forum har fra 2017 mottatt støtte fra UDI for å drive tegneworkshops på asylmottak i Norge. Målet er å legge til rette for positive møter og felleskap mellom beboere på mottaket internt og med nordmenn og det norske samfunnet eksternt. I ukentlige samlinger vil deltakerne stimuleres til utforsking, refleksjon, nysgjerrighet og kreativitet gjennom stressreduserende tegneøvelser og trening av tegneferdigheter. Gjennom opplæring og egen praksis vil beboerne oppdage og utvikle egne evner, uttrykke egen historie, erfaringer og håp for fremtiden, gjennom et kunstnerisk språk.

Hvalstad receptioncenter
NORWAY
Reception centers for asylum seekers
Since 2017 Forum has received support from UDI (The Norwegian Directorate of Immigration) to run drawing workshops at reception centers for asylum seekers in Norway. The aim is to facilitate positive meetings and experiences among the residents and with Norwegians and Norwegian society externally. In weekly workshops, participants will be stimulated to exploration, reflection, curiosity and creativity through stress-reducing drawing exercises and training of drawing skills. Through learning and individual practice, residents will discover and develop their own skills, express their own history, experiences and hope for the future through an artistic language.

Hvalstad receptioncenterFORUM for kultur og internasjonalt samarbeid   l   Drengsrudveien 44 A, 1383 Asker   l   Send mail   l   Organisasjonsnummer 987 174 005